Dernek Tüzüğü

TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

Derneğin Adı ve Merkezi:

 

Madde 1 - Derneğin adı "Türk Tıbbi Onkoloji Derneği" kısaltması “TTOD” şeklinde yazılır. Şubesi yoktur.

 

Merkezi İstanbul’dadır. Adresi: Cumhuriyet Caddesi No: 81 Kat 7 Daire 7 Elmadağ / İSTANBUL

 

Derneğin Amacı:

 

Madde 2 - Derneğin kurulmasındaki ana amaç yurdumuzda sayıları her gün artan "Tıbbi Onkoloji Uzmanları" ile "Tıbbi Onkoloji Uzmanlığı Eğitimi" yapanları mesleki ve sosyal bir çatı altında toplayarak bilimsel ve sosyal yönden gelişmelerini desteklemek ve sağlamaktır.

Dernek bu amacı gerçekleştirmek için:

 1. a) Tıbbi Onkoloji konularını içeren, kanser tedavisi ve tanısında gelişmeleri yansıtan bilimsel toplantılar düzenler, katkıda bulunur ve bu konularda yayınlar yapar.
 2. b) Ülkemizde eğitim ve öğretim kuruluşlarında, tıbbi onkoloji eğitim ve öğretimine belirli bir düzen ve standart getirilmesi yolunda çalışmalar yapar ve bunların hayata geçirilmesi için çaba harcar.
 3. c) Tıbbi onkoloji yönünden çalışmalar yapan ulusal ve uluslararası benzer bilimsel kuruluşlarla amaçları doğrultusunda bilimsel ve teknik işbirliğinde bulunur, ilgili bilgi ve yayınları üyelerine aktarır.

ç) Ülkemizde kanserin tanısı, tedavisi ve savaşı konusunda yapılan ve yapılacak araştırma ve organizasyonlara katkıda bulunur.

 1. d) Bilimsel etkinlik kanıtları olmayan tedavi yöntemlerinin tanıtımını, ticaretini yapan kişi ve kurumlar aleyhine yasal yollara başvurur. Kanserin tedavisi konusunda kamuoyunu bilgilendirir, hasta ve hasta yakınlarının istismar edilmelerini önlemeye çalışır.
 2. e) Kurulmuş ve kurulacak kamu ve özel tedavi kurumları için tıbbi onkoloji ile ilgili konularda danışmanlık yapar, tıbbi onkoloji uygulamalarının düzeyinin yükseltilmesi için katkıda bulunur.

Üyeleri ve konuyla ilgili yardımcı personelin sosyoekonomik haklarını ilgili kuruluşlara karşı korumak, sosyal yaşantılarının standardını yükseltmek için faaliyette bulunur.

 

Yasal Ayrıcalıklar:

 

Madde 3 - Dernek, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın 06.09.2012 tarih ve 3345 sayılı kararı gereğince “Türk” sözcüğünü kullanma hak ve yetkisine sahiptir.

 

Kurucu Üyeler:

 

Madde 4 - Dernek kurucuları alfabetik sıraya göre aşağıda gösterilmiştir.

Doç. Dr. Metin ARAN Uyruğu: T.C., Mesleği: Tıp Doktoru,

Adresi: Tükiye Kanserle Savaş Vakfı, Onkoloji Merkezi, Levent-İstanbul Prof. Dr. Bülent BERKARDA Uyruğu: T.C., Mesleği: Tıp Doktoru,

Adresi: İstanbul Üniversitesi Rektörü, İstanbul.

Prof. Dr. Evin BÜYÜKÜNAL Uyruğu: T.C.,

Mesleği: Tıp Doktoru, Adresi: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Cerrahpaşa -İstanbul.

Prof. Dr. Haluk ONAT Uyruğu: T.C., Mesleği: Tıp Doktoru,

Adresi: İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Çapa -İstanbul.

Prof. Dr. Süheyla SERDENGEÇTİ Uyruğu: T.C., Mesleği:Tıp Doktoru, Adresi: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Cerrahpaşa İstanbul.

Prof. Dr. Erkan TOPUZ Uyruğu: T.C.,Mesleği:Tıp Doktoru,

Adresi: İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Direktörü, Çapa -İstanbul.

Prof. Dr. Necdet ÜSKENT Uyruğu: T.C., Mesleği: Tıp

Doktoru, Adresi: Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Haydarpaşa İstanbul.

 

Dernek Üyeleri:

 

Madde 5 - Dernekler mevzuatının öngördüğü koşulları taşıyan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyen Dernek üyeleri asli ve onursal olmak üzere iki tiptir.

 1. a) Asli Üyeler: "Tıbbi Onkoloji Uzmanı" ve "Tıbbi Onkoloji Uzmanlığı Eğitimi" görenlerden oluşur. Dernek üyelik formunu dolduran ve en az iki asli üyenin önerisi ile başvuran adaylar Yönetim Kurulu kararı ile üyeliğe kabul edilirler.

 

 1. b) Onursal Üyeler: Dernek amaçlarına katkıda bulunan kişi ve kurumlarla, tıbbi onkolojinin gelişmesine yardımcı olmuş kişilerden, Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un onayı ile seçilirler. Onursal üyeler her türlü toplantıya katılabilirler, ancak oy hakları yoktur.

Asli üyeliklerin devamı yıllık aidatlarının muntazam ödenmesi ile sağlanır. Aidat miktarları (m. 20/a) hükümlerine göre kararlaştırılır.

 

Üyelikten Ayrılma ve Çıkarılma:

 

Madde 6 - Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Dernek amaç ve tüzüğüne uymayan, Yönetim Kurulu uyarısına rağmen iki yıl aidatını ödemeyen, meslek onurunu düşürecek bir davranışta bulunan, medeni hakları kaybolmuş üyeler Yönetim Kurulu teklifi ve Genel Kurulu'nun kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemezler

 

Derneğin Organları

 

Madde 7 - Derneğin organları şunlardır:

 1. a) Genel Kurul
 2. b) Yönetim Kurulu
 3. c) Denetim Kurulu
 4. d) Yeterlik Kurulu
 5. e) Bölge Temsilcileri
 6. f) Onur Kurulu
 7. g) Genç Onkolog Temsilciler Kurulu

 

Genel Kurul:

 

Madde 8 - Genel Kurul, asli üyelerden oluşan derneğin en yetkili karar organıdır. İki yılda bir defa Kasım ayı içerisinde Yönetim Kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte "olağan" toplanır. İlk toplantıda asli üyelerin çoğunluğu sağlanamazsa bir hafta içerisinde yapılacak olan ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ayrıca, Yönetim Kurulu’nun veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde ya da tüm asli üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile 30 gün içinde "olağanüstü" toplanabilir. Üyelerin Genel Kurul'da oy kullanmaları katılan üyeye ait olup tek oydur. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Vekâlet verilemez.

 

Genel Kurul Toplantı İlkeleri

 

Madde 9 - Genel Kurul toplantılarında aşağıda gösterilen ilkeler uygulanır.

 

 1. a) Genel Kurul üyeleri, Yönetim Kurulunca düzenlenen ''Genel Kurul Üyeleri Listesi''ndeki adları karşısına imza atarak toplantıya girerler. İmzalanan listeye göre Genel Kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı yeter sayısı ve karar sayısı, Yönetim Kurulu Başkanı ile Sekreter Üye tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

 

 1. b) Genel Kurul, Genel Sekreterin çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Yardımcısı tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere bir Divan Başkanı ve iki Divan Yazmanı seçilir.

 

 1. c) Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az onda biri (1/10) tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen ve mevcut gündem maddeleri ile ilişkili maddelerin gündeme konulması zorunludur.

 

ç) Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

 

 1. d) Genel Kurulda karar yeter sayısı, Genel Kurula katılanların salt çoğunluğudur. Ancak, Ana Tüzük değişikliği ile Derneğin feshine ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayılar aranır ve oylamalar açık olarak yapılır.

 

 1. e) Yönetim ve Denetim Kurulları'nın raporları incelenir, tartışılır, kabul ya da reddedilir.

 

 1. f) Gelecek dönemin tahmini bütçesi ve faaliyet programı belirlenir

 

 1. g) Gerekli görülen konularda Yönetim Kurulu'na ek görev ve yetki verilir.

 

 1. h) Üyelikten çıkarılma önerileri incelenir ve karara bağlanır.

 

ı) Tüzükte gerekli görülen değişiklikler yapılır.

 

 1. i) Gerektiğinde derneğin fesih kararı alınır.

 

 1. j) Yönetim ve Denetim Kurulları ile yedekleri seçilir.

 

 1. k) Genel Kurulu izleyen otuz gün içinde Yönetim ve Denetim Kurulu ile Derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeler listesi mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Yönetim Kurulu:

 

Madde 10.1. Yönetim Kurulu 9 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Genel Kurul, Başkan Yardımcısı ile Yönetim Kurulu’nun diğer üyelerini ayrı ayrı gizli oylama ile seçer. Yönetim Kuruluna asıl üyelerin en az üçü merkez dışından seçilir. Seçilmiş Başkan Yardımcısı bir sonraki dönemde başkan olarak atanır. Bir önceki dönemden Genel Kurul tarafından seçilmiş Başkan Yardımcısı yoksa ayrıca Başkan seçimi yapılır. Aynı kişi üst üste iki dönem Başkan olamaz. Başkan, seçildiği dönemden sonraki ikinci dönemde yönetim kurulunun tabii üyesi olur, tabii üyeliğinin bitimini takiben iki dönem daha geçmedikçe yeniden yönetim kuruluna seçilemez.

 

10.2. Oy sayımı sonucunda eşitlik halinde eşit oy alan adaylar Başkan Yardımcılığı, Başkanlık ve Yönetim Kurulu tabii üyeliği görevlerini aralarında anlaşacakları sırada dönüşümlü olarak ve dönem içindeki eşit sürelerde yerine getirirler

 

10.3. Seçilen Yönetim Kurulu kendi arasından Genel Sekreter ve Sayman’ı seçer. Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

 

10.4. Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Yönetim Kurulu üye tam sayısı herhangi bir şekilde yarısından daha az bir sayıya düşerse eksik üyeleri tamamlamak üzere genel kurul olağanüstü toplantıya çağırılır.

 

10.5. Dernek Başkanlığının herhangi bir sebeple boşalması halinde mevcut yönetim kurulu, dönemden kalan süreyi tamamlamak üzere kendi üyeleri arasından başkanı seçer. Seçilenin önceki dönem başkanı veya başkan yardımcısı olması halinde bu durum üst üste iki dönem başkan olamama kuralına aykırılık teşkil etmez. Mevcut başkan yardımcısı başkan olarak seçilirse kalan süreyi ve kendi başkanlık dönemini başkan olarak tamamlar.

 

10.6. Üç kez üst üste Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği düşer, yerine en yüksek oyu almış olan yedek üye atanır.

 

 

 

Yönetim Kurulunun Görevleri:

 

Madde 11 - Yönetim Kurulu; Dernekler mevzuatı ve Dernek Tüzüğü sınırları içerisinde her türlü dernek çalışmasını yürütmekle görevlidir.

 

Bunun için:

 

 1. a) Dernek üyeleri ile ilgili işlemleri yürütür.
 2. b) Derneğin gelecek dönemine ilişkin bütçesini hazırlar ve bütçenin uygulanmasını sağlar, gerekli harcamaları yapar.
 3. c) Dernek çalışmalarını sağlamak için gerektiğinde ücretli personel çalıştırır.
 4. d) Yazışmaları yapar gerekli defterleri tutar.
 5. e) Her yıl en az bir defa geniş çapta bir bilimsel toplantı düzenler.
 6. f) Aylık bilimsel toplantıları yapar.
 7. g) Bütün faaliyetleri rapor haline getirir, olağan Genel Kurul hazırlığını yapar ve orada onaya sunar.
 8. h) Gerektiğinde olağanüstü Genel Kurul toplantısı için çağrıda bulunur.

 

Denetim Kurulu:

 

Madde 12 - Genel Kurul tarafından 3 asil ve 3 yedek üye olmak üzere gizli oyla seçilir. Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Derneğin hesap ve kayıtları ile işlem ve faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, en geç bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu'na ve toplandığında Genel Kurul'a sunar. Gerekli gördüğü hallerde olağanüstü Genel Kurul toplantısı çağrısında bulunur. Ayrıca, mevzuatın kendisine verdiği diğer görev ve yetkileri de kullanır.

 

Derneğin İç Denetim Şekli:

 

Madde 13 - Dernek Tüzüğünde belirtilen amacın gerçekleşmesine ilişkin olarak, derneğin iç denetim şekli:

 1. a) Belirtilmiş organların, yan kuruluşların, görevlerinin, yetkilerin ve sorumluluklarının düzenlenmesi,
 2. b) Üyeleri arasında görüş birliğinin sağlanması ve sürdürülmesi,
 3. c) Dernek gelirlerinin toplanmasında ve giderlerinin harcanmasında uygulanacak biçim ve yollar üzerinde kurallar konulması,

ç) Etkenlik özellikleri, sosyal yardım ve benzerleri gibi ilişkin konularda uzman elemanlar raporlarına dayanılarak objektif ölçüler ve değerler getirilmesi ve bunların uygulanması,

 1. d) Gerekli görülen tüm konuların çözümü için, Genel Kurul'un kararından geçirilen bir yönetmelikler ve yönergeler biçimi ile hazırlanır.

 

Yeterlik Kurulu:

 

Madde 14 - Yeterlik Kurulu Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu tarafından belirlenen en az yedi yıllık tıbbi onkoloji uzmanlığı olan 7 üyeden oluşur. Üyelerden biri dernek yönetim kurulu ile koordinasyonu sağlamak amacıyla Dernek Yönetim Kurulu üyeleri arasından görevlendirilir. Yeterlik Kurulu üyeleri üst üste iki dönemden çok görev alamazlar. Bölge temsilcileri Yeterlik Kuruluna aday olabilir. Seçildikleri takdirde bölge temsilciğinden ayrılmaları gerekir. Yeterlik Kurulu Dernek Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Yeterlik Kurulu gerektiğinde Dernek Yönetim Kurulu’ dan alt çalışma grupları oluşturulmasını talep edebilir.

 

Yeterlik Kurulu Üyelerinin Görevleri:

 

Madde 15 -

 1. a) Tıbbi onkoloji alanında yeterliliğin ulusal düzeyde sağlanması amacıyla çalışmalar yapmak,
 2. b) Yeterlik sınavları tarihlerini, giriş aidatını belirlemek ve yıl başında ilan etmek,
 3. c) Sınav listelerini onaylamak,
 4. d) Sınav sonuçlarını ilan etmek ve belgeleri onaylamak,
 5. e) Yönetim kuruluna altı aylık Çalışma Raporları sunmak

 

 

Bölge Temsilcileri:

 

Madde 16 - Dernek Yönetim Kurulu tarafından belirlenen en az beş bölge temsilciliği bulunur. Bölge temsilcileri o bölgenin dernek üyeleri tarafından seçilir. Bölge temsilcisi seçilebilmek için dernek üyesi olmak gerekir.

16.1 Bölge temsilcileri istedikleri veya çağrıldıkları Yönetim Kurulu toplantısına katılırlar, fakat oy hakları yoktur.

16.2 Görev süresi bir dahaki genel kurul toplantısına kadar geçecek 2 yıldır. Seçimler 2 yılda bir yapılan dernek olağan genel kurulunu izleyen 2 ay içinde yapılır. Bu süre içinde olağanüstü bir genel kurul toplanacak ve Yönetim Kurulu değişecek olursa bölge temsilcileri de yeniden seçilir.

 

Bölge Temsilcilerinin Görevleri:

 

Madde 17 -

 1. a) Derneğin yapacağı Tıbbi Onkoloji Kongreleri’nde Yönetim Kurulu ile birlikte Bilimsel Koordinasyon Kurulu üyeliği yapmak ve bilimsel programı düzenlemek,
 2. b) TTOD Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulu’na (EPOK) bağlı kurs düzenleme ve aktiviteleri kredilendirme alt kurul üyeliği yapmak,
 3. c) Bölgelerindeki Tıbbi Onkolog’larla Dernek Yönetim Kurulu arasındaki ilişkiyi sağlamak, bölgelerinde Tıbbi Onkoloji ile ilgili aktiviteler yapmak ve yapılan aktiviteleri duyurmak,
 4. d) Bölgesinde mevcut tıbbi onkoloji uzman ve uzmanlık eğitimi yapan kişilerin dernek üyeliğini sağlamak,
 5. e) Bölgelerindeki tıbbi onkoloji ile ilgili sorunların çözümü ve duyurulması ile ilgili faaliyetler yürütmek.

 

Onur Kurulu:

 

Madde 18 - Onur Kurulu, yönetim Kurulu tarafından seçilen 5 üyeden oluşur. Görev süreleri iki yıldır. Kendi aralarından bir Başkan seçerler. Onur Kuruluna seçilebilmek için Tüzükte yer alan asli üyelik koşullarına ek olarak, tıbbi onkoloji alanında en az 15 yıllık deneyimi olmak ve 45 yaşını aşmış bulunmak gerekir. Onur Kurulu, meslek onurunun korunması için her türlü tedbiri almak, gerekirse üyenin Dernekten çıkarılması için Yönetim Kuruluna öneri vermek yetkisindedir.

 

Genç Onkologlar Gurubu:

 

Madde 19 -

 

19.1. Amaç

Genç Tıbbi Onkolog’ların Türk Tıbbi Onkoloji Derneği’nin yönetiminde söz sahibi olmalarını sağlamak, sorunlarına sahip çıkmak, yurt dışı ve yurt içi eğitim, araştırma, burs gibi etkinliklerinin organizasyonunu sağlamaktır.

 

 

19.2. Gurubun Oluşumu:

Tıbbi Onkoloji yan dal eğitimine devam eden veya yan dal eğitimini tamamlamakla birlikte 40 yaş altındakiler guruba üye olabilirler.

 

 

19.3 Genç Onkolog Temsilciler Kurulu:

Seçilmiş uzman ve yan dal temsilcileri Genç Onkolog Temsilciler Kurulu’nu oluşturur. Yan dal asistanları, asistan temsilcilerini; 40 yaş altı uzmanlar, uzman temsilcilerini TTOD Yönetim Kurulu’nun belirlediği sayı ve yöntemle seçerler. Temsilcilerin dağılımı seçim yapılan zamandaki mevcut sayısal duruma ve ihtiyaca göre Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Genç Onkolog Temsilciler Kurulu TTOD Yönetim Kurulu’nda Genç Onkologlar Gurubu’nu temsil ederler.

 

 

Derneğin Gelirleri:

 

Madde 20 - Derneğin gelirleri şunlardan oluşur:

 

 1. a) Asli üyelerin yıllık aidatları: Üye aidatı yılda 20,00 TL’dir. Genel Kurulca saptanır.
 2. b) Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe başvurarak yaptıkları ayni ve nakdi yardım ve bağışlar.
 3. c) Derneğin amacına uygun çalışma ve hizmet konularındaki faaliyetlerinden elde edilen gelirler (kongre, seminer, sempozyum vb.)
 4. d) Sosyal faaliyetlerden sağlanan gelirler (balo, yemek, çay, gezi, konser, vb.)
 5. e) Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gelir temin etmek amacıyla kurduğu iktisadi işletmeler, ortaklıklardan edilen gelirler,
 6. f) Yardım Toplama Kanunu hükümlerine uygun olarak; belirli yerlere kasa veya kutu koyarak, bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu çıkararak, eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler ve sergiler yoluyla, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek suretiyle yardım toplama hallerinde elde edilen gelirler,
 7. h) Diğer gelirler.

 

Derneğin Gelir - Gider Usulü:

 

Madde 21 – Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” resmi mercilerden sağlanır veya Yönetim Kurulu kararıyla matbaaya bastırılır.

 

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve gider konusundaki defter ve belgelerin en az yasada belirtilen süre ile saklanması zorunludur.

 

Tutulması Zorunlu Defterler:

 

Madde 22 - Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Yönetmelik’te belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

22.1. İşletme hesabında tutulacak defterler aşağıdaki gibidir:

 

1- Karar Defteri

2- Üye Kayıt Defteri

3- Evrak Kayıt Defteri

4- Alındı Belgesi Kayıt Defteri

5- Demirbaş Defteri

6- İşletme Hesabı Defteri

 

22.2. Bilanço esasında, 22.1.1 nci maddenin 1 ila 4. bendlerindeki defterlere ek olarak Yevmiye, Büyük ve Envanter Defterleri de tutulur.

 

Derneğin Borçlanma Biçimleri:

 

Madde 23 - Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Genel Kurulun onayı ve Yönetim Kurulunun kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Yardım ve İşbirliği:

 

Madde 24 - Dernek, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, Ana Tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunabilir.

Dernek, yukarıda adı geçen kanun hükümleri saklı kalmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında Derneğe aynî ya da nakdî katkı sağlayabilirler.

 

Yurtdışından Yardım Alınması:

 

Madde 25 - Dernek mülkî idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilir. Nakdî yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.

 

Tüzük Değişikliği:

 

Madde 26 - Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır. Genel Kurul gündeminde yer almayan tüzük değişikliği için Genel Kurul toplantısında hazır bulunan üyelerin en az 1/10'unun teklifi gerekir.

 

Derneğin Feshi:

 

Madde 27 - Dernek Genel Kurulu her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun Derneğin feshine karar verebilmesi için, Tüzüğe göre Genel Kurul'a katılma hakkına sahip bulunan Dernek Üyelerinin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamaz ise, üyeler ikinci toplantıya çağrılır.

İkinci toplantıda üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Genel Kurul tarafından fesih kararı verildiğinde Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından yedi gün içinde yörenin en yüksek Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir. Genel Kurul tarafından fesih kararı verildiğinde, son yönetim kurulu Tasfiye Kurulu olarak görev yapar. Fesih halinde derneğin tüm mal, para ve hakları Türkiye Kızılay Derneğine devredilir.

 

Diğer Hükümler:

 

Madde 28 - Bu Tüzük içinde ayrıntıları belirlenmeyen konu ve hükümler için Dernekler Kanunu ve Yönetmeliği ile Türk Medeni Kanunu’nun ilgili madde ve hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük:

Madde 29 - Bu Ana Tüzük değişiklikleri, Olağan Genel Kurulun 23/12/2012 tarihli toplantısında kabul edilerek aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.