Sözlük

Adjuvan: Cerrahiye ek verilen kemoterapi

Akut: Hızlı, kısa süreli

Alopesi: Saç dökülmesi

Analjezik: Ağrı kesici

Anemi: Kansızlık

Anksiyete: Endişe

Anoreksi: İştahsızlık

Antiemetik: Kusma önleyici

Antienflamatuar: İltihap (yangı) azaltıcı

Antioksidan: Oksitlenmeye karşı koruyucu

Biyopsi: Teşhis koymak amacıyla, hücre ve doku örneği alınması. Alınan parçalar mikroskop altında incelenir. Biyopsinin iğne yardımıyla yapılmasına ince iğne biyopsisi adı verilir.

BT (bilgisayarlı tomografi): X ışını aracılığı ile görüntüleme

Destek tedavi: Kemoterapinin yan etkileriyle savaşta kullanılan tedavi (kan ürünü, büyüme faktörü, kusma önleyici v.b. gibi)

Diagnoz: Tanı

Düzelme: Tümör gerilmesi, ancak tedavi sonrası başlangıç büyüklüğünün ½‘sinden daha büyük kalması

Ekimoz: Deride geniş morluklar, kanamalar

Ekstravazasyon: Damar dışına ilaç veya serum sızması

Enflamasyon: İltihap, yangı

Evreleme: Vücuttaki yayılımına göre hastalığın derecesinin belirlenmesi

Hemogram: Tam kan sayımı

Hiperkeratoz: Deride aşırı kalınlaşıp sertleşme

Hiperpigmentasyon: Deride aşırı pigment yapımı

İlerleme: Tedavi sırasında hastalık ilerlemesi veya tümörün büyümesi

İmmün sistem: Bağışıklık sistemi

İmmünoterapi: Bağışıklığı artırıcı ilaçlar ile tedavi

İnsidans: Sıklık

İntramüsküler (İM): Kas içine

İntravenöz (İV): Damar içine

İnvazif: Yayılımcı

İyileşme (şifa): Hastalık bulgularının tümü ile görülmediği sürenin en azından 5 yılı aşması

Karsinojen: Kanser yapıcı

Karsinom: Kötü huylu, habis, malign

Kemoterapi: Kanserin ilaçla tedavisi

Konstipasyon: Kabızlık

Konvansiyonel tedavi: Bilinen standart tedavi

Kronik: Uzun süreli, yavaş gelişen

Laparoskopi: Vücut boşluklarının bir boru ile girilerek tetkiki, gerekirse tedavisi

Laparotomi: Vücut boşluklarının cerrahi olarak açılarak tetkiki, gerekirse tedavisi

Lenf bezleri: Vücutta savunma hücrelerini üreten bezler

Lob: Parçalı organlarda bölüm, kısım (Akciğer lobları, Karaciğer lobları vb.)

Lökopeni: Akyuvar sayısı düşüklüğü

Malign: Kötü huylu, habis, karsinom

Metastaz: Kanserli hücrelerin kan-lenf damarları veya komşuluk yoluyla diğer organlara yayılması

MRG (manyetik rezonans görüntüleme): Mıknatıs ve radyo dalgaları aracılığı ile görüntüleme

Nodül: Küçük hastalıklı kitle

Nötrofil: Akyuvarların enfeksiyonlara karşı savunmada önemli bir grubu

Nötropeni, febril nötropeni: Akyuvarların bir bölümü olan nötrofil denen parçalı hücrelerin azalması. Bu azalmaya ateş eşlik ediyor ise febril nötropeni adını alır.

Nüks: Tekrarlama, relaps

Onkolog: Kanser bilim uzmanı

Oral: Ağız yolu ile

Özofajit: Yutak iltihabı

Palyatif: Kesin çözüm getirmeyen, geçici yarar sağlayan

Parsiyel remisyon: Tümör boyutlarının ilk boyutlarından en az ½'den fazla küçülmesi

Patolog: Kanserli dokuyu inceleyip tanı koyan bilim adamı

Perfüzyon: Sıvının damar yolu ile verilmesi

PET tarama (pozitron emisyon tomografisi): Bir nükleer tıp yöntemi ile bilgisayarlı tomografinin birlikte değerlendirilmesine dayanan görüntüleme yöntemi. Bazı tümörlerin tanı ve takibinde değerlidir.

Profilaktik: Koruyucu

Prognoz: Hastalığın nasıl ilerleyeceğini ve iyileşme ihtimalini belirtmek için kullanılan bir terimdir. Prognoz aynı hastalığı olan çok sayıdaki hastanın değerlendirilmesi ile belirlenir.

Radyoterapi: Kanserin ışınlar ile tedavisi

Refrakter hastalık: Kanser tedaviye dirençli olması durumu

Remisyon: Hastalığın belirti ve bulgularının geçici veya sürekli olarak ortadan kalkması

Semptom: Belirti

Serebral: Beyne ait

Sintigrafi: Radyoizotop enjekte edilerek görüntüleme

Sistemik hastalık: Tüm vücudu ilgilendiren veya vücuda yayılmış hastalık

Stabil hastalık: Tedavi sonrası hastalığın iyileşmeme veya kötüleşmeme, aynı kalma durumu

Stomatit: Ağız yarası

Subkutan (SC): Derialtı

Sürvi: Sağkalım

Tümör, Ur, Neoplazma: Hücrelerinin kontrolsüzce gereğinden fazla çoğalarak oluşturdukları iyi ya da kötü huylu kitle

USG, Ultrasonografi: Ses dalgaları aracılığı ile görüntüleme